OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť FinCare Services, s.r.o., so sídlom Černyševského 10, IČO: 51 901 137, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 138574/B (ďalej ako „FinCare“ alebo ako “prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľa je možné kontaktovať telefonicky na tel. Čísle +421 917 953 066 alebo e-mailom odoslaným na adresu info@fncr.sk.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktorú je možné kontaktovať telefonicky na tel. +421 917 953 066 alebo e-mailom odoslaným na adresu derikmartin@fncr.sk.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

FinCare spracúva osobné údaje potenciálnych klientov (ďalej aj ako „dotknuté osoby“). Účel a rozsah spracúvaných osobných údajov stanovuje aj § 19 a nasl. zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o AML“).            

FinCare môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb

 1. bez ich súhlasu v rozsahu: meno, priezvisko, kontaktné telefónne číslo a adresa elektronickej pošty,
 2. s ich súhlasom pri poskytnutí osobných údajov sprostredkovateľovi FinCare, ktorý je podriadeným finančným agentom, v rozsahu kontaktných údajov dotknutej osoby za účelom poskytnutia služieb finančného sprostredkovania v zmysle podmienok „Zákon č. 186/2009 Z. z.Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 129/2010 Z. z., 129/2010 Z. z.(nepriamo), 203/2011 Z. z.(nepriamo), 132/2013 Z. z., 39/2015 Z. z.(nepriamo), 117/2015 Z. z., 437/2015 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z., 282/2017 Z. z., 177/2018 Z. z., 177/2018 Z. z., 214/2018 Z. z., 214/2018 Z. z., 221/2019 Z. z.)“ (ďalej ako Zákon o FS).

3.   Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. poskytovanie informácií súvisiacich s činnosťou, propagáciou a so službami prevádzkovateľa,
 2. poskytovanie a výkon finančného sprostredkovania zo strany FinCare podľa Zákona o FS,
 3. identifikácia a overenie identifikácie dotknutej osoby, ochrana a domáhanie sa práv FinCare voči klientom, zdokumentovanie činnosti FinCare, výkon dohľadu, plnenie úloh a povinností FinCare vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon o archívoch a registratúrach, zákon o účtovníctve, Zákon o AML),
 4. priamy marketing prevádzkovateľa. A to telefonický, mailový, korešpondenčný. Klient zároveň udeľuje súhlas k nahrávaniu marketingového telefonického rozhovoru za účelom skvalitňovania služieb.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR ako oprávnený záujem prevádzkovateľa,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR ako súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, pričom tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 4. čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR, podľa ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

4. Kategórie príjemcov a prenášanie osobných údajov

Príjemcom osobných údajov dotknutých osôb môžu byť poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia marketingových služieb, podriadení aj samostatní finanční agenti, realitné kancelárie a makléri, spolupracujúci sprostredkovatelia kontaktov = tzv. tiperi, finančné inštitúcie  a iní dodávatelia služieb prevádzkovateľa , orgány činné v trestnom konaní, notári, advokáti, súdni exekútori, súdy a iné orgány verejnej a štátnej správy a poisťovňa, s ktorou má FinCare uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade rozšírenia okruhu kategórií príjemcov osobných údajov dotknutých osôb bude informácia zverejnená na www.fincare.services

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

5. Doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ:

 1. spracúva osobné údaje dotknutej osoby na dobu neurčitú odo dňa jeho poskytnutia, pokiaľ nie je uvedené inak, pričom udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo tu: https://app.fincare.services/ukoncenie-suhlasu-gdpr. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 2. spracúva osobné údaje na účel podľa bodu 3 písm. a)  a d) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu do uplatnenia práva namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracúva osobné údaje na účel podľa bodu 3 písm. b) a c) tejto Informácie spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu 10 rokov od zániku zmluvy o poskytnutí finančnej služby,

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 1. požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú – požadovať či sa o nej spracúvajú osobné údaje, na aký účel sa spracúvajú, aké osobné údaje sa o nej spracúvajú, informáciu o príjemcoch, dobe uchovávania alebo kritériách jej určenia, informáciu o jej právach ako dotknutej osoby. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
 2. na opravu jej osobných údajov alebo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 3. na vymazanie jej osobných údajov (písomne, poštou na adresu prevádzkovateľa) alebo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov (písomne, poštou na adresu prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ je povinný informovať dotknutú osobu predtým, ako dôjde k zrušeniu obmedzenia spracúvania jej osobných údajov,
 4. namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávaného na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa vrátane profilovania,
 5. namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje tejto dotknutej osoby na účel priameho marketingu nebude spracúvať,
 6. na prenosnosť osobných údajov inému príjemcovi, ak je to technicky možné,
 7. kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,
 8. podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého predmetom je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (§ 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

FinCare Services vykonáva tiež automatizované spracúvanie osobných údajov vrátane profilovania, voči ktorému má dotknutá osoba právo namietať písomne na adresu prevádzkovateľa.

Prevadzkovatel:

FinCare Services, s.r.o.
Černyševského 10
85101 Bratislava

kontaktná osoba : Martin Dérik

tel.: +421 917 953 066

email : info@fncr.sk